Konfeti padarys J?s? rengin? spalvingesn?, žavesn?, jaudinant?, labiau ?simenant?. Tai nepakei?iamas saugus fejerverk? pakaitalas naudojant uždaroje erdv?je. Konfeti naudojama itin pla?iai – ?teikiant prizus bei premijas, sporto žaidyni? (pradžioje ir pabaigoje) metu, vestuv?se, politiniuose renginiuose, mad? pristatymuose, ?vairi? ?staig? atidarym? metu ir kt.

Galime Jums pasi?lyti ?prastas konfeti patrankas arba ypa? galing? konfeti liet? dideliems renginiams ar koncertams. Konfeti patranka iššauna J?s? pasirinktus užpildus ? 8-20 metr? aukšt?. Konfeti p?t?jas gali norim? laiko tarp? p?sti J?s? pasirinkt? užpild? ? 8, 15 ar 20 metr? aukšt?.

Konfeti patranka naudojama momentiniam efektui pasiekti, konfeti lietus – pabr?žti vykstan?iam veiksmui. Šiuos ?rengimus galima užpildyti ne tik ?vairiais lapeliais, bet ir medži? lapais, g?li? žiadlapiais, vizitin?mis kortel?mis, loterijos bilietais, smulkiomis dovan?l?mis ar pan.

Keletas pla?iai paplitusi? konfeti naudojimo b?d?: naudojami vestuv?se (jaunavedži? inicial? ir širdeli? užpildas), Šv. Valentino dienos švent?se (širdel?s formos užpildai), ?vairiausi? pob?dži? renginiuose.

Comments are closed.